Các vật phẩm từ「Bánh Xe Fortune」không hiển thị trên màn hình

Các vật phẩm từ「Bánh Xe Fortune」không hiển thị trên màn hình...
line.png
Bởi vì các vật phẩm và hộp cá mòi có được thông qua「Bánh Xe Fortune」 được bổ sung trực tiếp vào các cửa sổ tương ứng, nó sẽ không được thêm vào hộp công cụ.
Vui lòng đảm bảo kiểm tra số lượng từng vật phẩm mỗi lần.
※ Tại thời điểm bạn nhìn thấy thông báo,「Bạn nhận được một giải thưởng」 trên màn hình, các vật phẩm được mua và Hộp Cá mòi đã được thêm vào các cửa sổ tương ứng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến các mục không được hiển thị trên màn hình, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua "Hỗ trợ liên hệ" trong tab Trợ giúp.