Phòng Trưng Bày

◆Mỗi khi bạn hoàn thành một câu đố, Meowogh nhận được một ý tưởng mới cho bức tranh của mình. Khi anh ta hoàn thành việc thu thập ý tưởng, anh ấy sẽ hoàn thành bức tranh..

◆Khi một bức tranh được hoàn thành, một người buôn tranh sẽ đến và mua bức tranh và Meowogh nhận được thưởng.

◆Khi một bức tranh được hoàn thành, nó được thêm vào Phòng Trưng Bày - nơi có thể vào từ Menu