มีไปป์และก้อนสีแห้งๆไม่เพียงพอ...

มีไปป์และก้อนสีแห้งๆไม่เพียงพอ...
line.png

ในด่านที่ให้เก็บ 「ไปป์」 หรือ 「ก้อนสีแห้งๆ」 แต่มีไม่ครบจำนวน ให้ลองเก็บไปป์และก้อนสีแห้งๆที่มีก่อน เมื่อเก็บได้และไปป์และก้อนสีแห้งๆที่เหลือจะปรากฏออกมา